Guatemala > Rio Dulce, Cobán en omgeving > Livingston impressies 2
Huisje op palen in het water
foto-serie Livingston 2 [1/12]
Mangrove swallow (mangrovezwaluw) vertrekt
foto-serie Livingston 2 [2/12]
Het dichte bos langs de Río Dulce
foto-serie Livingston 2 [3/12]
Elegant tern (Californische kuifstern)
foto-serie Livingston 2 [4/12]
Brown pelican (bruine pelikaan)
foto-serie Livingston 2 [5/12]
Sterns, meeuwen en aalscholvers in slagorde
foto-serie Livingston 2 [6/12]
Bootjes bij Livingston met zwemmende bruine pelikanen
foto-serie Livingston 2 [7/12]
Rustende bruine pelikanen
foto-serie Livingston 2 [8/12]
Vissersboot bij de haven van Livingston
foto-serie Livingston 2 [9/12]
Het tempo ligt hier niet zo hoog
foto-serie Livingston 2 [10/12]
Op de markt van Livingston
foto-serie Livingston 2 [11/12]
Men houdt van plastic
foto-serie Livingston 2 [12/12]
naar volgende pagina:
volgende: Livingston impressies 3